فرم تماس

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

اطلاعات تماس

 

نشانی دفتر: شیراز، خیابان فردوسی، مجتمع فردوسی، طبقه اول، واحد ۱۱۷

تلفن: ۴-۳۲۲۳۷۸۵۲ (۷۱)۹۸ +     تلفکس: ۳۲۲۳۱۵۹۳-۳۲۲۳۳۴۷۰ (۷۱) ۹۸+

Email: info@agropars.com  Website :www.agropars.com

نشانی نمایشگاه: شیراز، شهرگ گلستان، بلوار دهخدا

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

www.farsfair.ir