افزايش سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي در ني ريز و توليد ۵۰۰۰ تن محصول

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز از افزايش ۳۰ درصدي سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي و توليد ۵ هزار تن محصوالت گلخانه اي در اين شهرستان خبر داد . به گزارش روابط عموميمديريت جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز، داريوش طهماسبي اظهار كرد: از مجموع ۱۶۷ هزار متر مربع سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي، نهال هاي مثمر و غير مثمر و گياهان زينتي در ني ريز، بيش از ۱۴۰ هزار متر مربع به كشت خيار سبز اختصاص دارد كه در مجموع امسال ۵۰۰۰ تن محصول، توليد و به بازارهاي داخل و خارج از كشور عرضه شده است. مدير جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز افزود: بيش از ۳۰ در صد از محصوالت توليد شده، توسط تجار به كشورهاي حوزه خليج فارس، عراق و روسيه صادر ميشود و مابقي براي مصارف داخلي به بازارهاي اطراف و مركز استان عرضه ميگردد. وي گفت: خوشبختانه همراه با افزايش سطح گلخانه ها كه ما جايگاه ويژه اي در استان داريم، شاهد ايجاد فرصت هاي شغلي در اين بخش بوده ايم بطوريكه بيش از ۷۰ نفر از جوانان جوياي كار در اين گلخانه ها مشغول به كارند و پيش بيني مي كنيم با استقبال خوب كشاورزان از احداث گلخانه ها، سال آينده حدود ۱۰۰ هزار متر مربع افزايش سطح داشته باشيم و طبيعتا شاهد افزايش زمينه هاي شغلي براي افراد جوياي كار باشيم . طهماسبي ادامه داد: تا پيش از اين، دولت، تسهيالت و مجوزهاي الزم را فقط به گلخانه هاي ۵۰۰۰ متر مربع به باال ميداد اما با تالش هاي صورت گرفته و شرايط شهرستان، در حال حاضر براي گلخانه هاي ۱۰۰۰ متر مربعي هم در صورت داشتن مدارك الزم، پروانه ي بهره برداري صادر ميشود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيريز در پايان گفت: با توجه به مشكالت كمبود آب و خشك شدن چاهها و باغات و مزارع كشاورزي، متقاضيان زيادي براي احداث گلخانه وجود دارد به طوري كه در سال زراعي ۹۵ – ۹۴ بيش از ۵۰ هزار متر مربع افزايش سطح داشتيم كه اگر مشكالت اداري و موانع دست و پا گيري كه بعضا قانوني است بر طرف و اصالح شود و از طرفي دولت تسهيالت مورد نياز با سود كم و دراز مدت در اختيار افراد با انگيزه قرار دهد، يقينا شهرستان ني ريز رتبه ي باالتري در بحث ایجاد گلخانه ها خواهد داشت.

نظرات برای این پست بسته شده است.