توسعه گلخانه ها، مهم ترین استراتژی سازمان جهاد کشاورزی فارس

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس : توسعه گلخانه ها از مهم ترین استراتژیهای سازمان در جهت مصرف بهینه آب است

ششمین جلسه ستاد گلخانههای استان فارس با موضوع تخصیص آب به کشتهای گلخانه ای، روند پی گیری صدور مجوز تاسیس مجتمع های گلخانهای در شهرستانهای آباده، ارسنجان، شیراز، خرم بید و داراب با حضور قاسمیرییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، صادقی معاون بهبود تولیدات گیاهی، دهقان فارسی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی، زارع قناتنویی مدیر آب و خاک، پاکاری مدیر باغبانی، امامیمدیر صدور مجوزها و سایر اعضا در سالن جلسات سازمان برگزار شد. در این جلسه قاسمیرییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: یکی از مهم ترین استراتژیهای سازمان توسعه گلخانه ها در جهت مصرف بهینه آب میباشد. وی افزود: در کشتهای گلخانهای مصرف آب نسبت به کشت فضای آزاد یک سوم میباشد بنابراین در گلخانه ها با استفاده بهینه از آب تولید بیشتری نیز خواهیم داشت. به گزارش روابط عمومیسازمان جهاد کشاورزی استان فارس، قاسمیخاطر نشان کرد: تشکیل ۱۰ جلسه میز خدمت جهت بررسی طرح های تسهیالتی گلخانه و معرفی ۴۴ طرح در سطح ۲۵ هکتار جهت اخذ استعالمهای بانکی که از این تعداد ۲۲ طرح به مبلغ ۱۲۶۴۴۵ میلیون ریال در سطح ۱٫۱۱ هکتار گلخانه و ۶۰۰تن قارچ جهت دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده اند و شرکت سیرجان بنیاد جهت توسعه ۱۵ هکتار گلخانه تولید نشا به مبلغ تسهیالت ۳۹۰ میلیارد ریال به صندوق توسعه ملی معرفی شده است. وی افزود: ۲۸ طرح در زمینه گلخانه در سطح ۵٫۱۵ هکتار با تسهیالت ۱۵۱ میلیارد ریال به صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکها معرفی شده است که از این طرح ها ۲۳ طرح در سطح ۷٫۱۱ هکتار با تسهیالت ۱۱۹ میلیارد ریال در بانک مصوب و به ۲۱ طرح در سطح ۷٫۱۰ هکتار تسهیالت به میزان ۹۹ میلیارد ریال پرداخت شده است. قاسمیتصریح کرد: با حضور متخصصین و مشاورین گلخانه از دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیه گلخانهداران در مدیریت باغبانی جهت ارایه خدمات فنی و مشاورهای به بهرهبرداران، کارشناسان و متقاضیان جدید احداث گلخانه و گلخانهداران موجود انجام شده است. وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۵ به دنبال توسعه سطح زیر کشت گلخانه ها به ۳۰۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد ریال میباشیم. قاسمیبا بیان اینکه تسهیالت بانکی ارایه شده جهت گلخانه ها ۱۵ درصد میباشد اظهار داشت: نشریه فنی- ترویجی در خصوص اصول مدیریت گلخانه ها توسط سازمان جهاد کشاورزی فارس تهیه شده است.

نظرات برای این پست بسته شده است.