ردیف نام تاکسی تلفنی نام مدیر مسئول تلفن آدرس
۱ سحر مهدي ميرياوي فرد ۳۶۳۰۶۶۴۷

۳۶۳۰۹۲۰۲

۳۶۳۰۳۴۰۱

فرهنگ شهر-ايستگاه ۱۲
۲ حمید محمد حسین فکری ۳۸۲۲۸۳۸۳

۳۸۲۲۰۰۲۲

بلوار پاسداران –خيابان شهيد جهان آرا
۳ امیر اکبر رازه ۳۶۲۴۳۰۳۱

۳۶۲۴۱۲۳۱

فرهنگ شهر -خيابان سجاديه دوم
۴ پاسارگاد محمد رضا صلاح ۳۶۲۷۰۰۰۵-۸ خيابان زرگري-انتهاي ۱۲متري نمازي
۵ پژو تالار محمد جعفر زکی پور ۳۲۲۸۲۱۴۱-۲ بعد چهارراه ادبيات-جنب اداره كل بازرگاني
۶ پیمان جواد دهقان ۳۸۲۳۲۲۴۴

۳۸۲۲۲۲۴۴

شهرك والفجر-جنب مسجد ميثم
۷ همراه اکبر چیزفهم ۳۲۲۹۰۱۴۴

۳۲۲۴۸۹۹۳

پشت كارخانه روغن نباتي
۸ پارک سيد اكبر هاشم نيا ۳۲۲۲۵۱۳۳

۳۲۲۲۳۲۹۹

خيابان زند- روبروي پارك هتل
۹ آسیا عباس روزبهي ۳۲۳۳۳۵۲۲

۳۲۳۰۷۳۷۰

خيابان ۱۶متري برق
۱۰ پرسپوليس فريدون صادقيان ۳۶۲۶۶۷۴۰

۳۶۲۶۴۱۰۰

خيابان عفيف آباد
۱۱ جام جم سيروس اسدي ۳۸۳۰۰۶۰۱

۳۸۳۰۰۶۰۰

۳۸۳۰۴۴۴۴

بلوار رزهي –ايستگاه قوامي
۱۲ شیراز ابراهيم شمس ۳۲۳۵۴۵۵۳

۳۲۳۳۰۶۳۹

خیابان صورتگر
۱۳ آسمان حامد حاج باقري ۳۷۲۶۰۰۲۰

۳۷۲۶۰۰۰۰

۳۷۲۶۰۰۰۵

بلوار مدرس-كيان شهر
۱۴ فجر سيد اكبر صميمي شكار ۳۸۲۴۰۰۴۴

۳۸۲۴۷۰۰۵

عادل آباد-۲۰متري همايون
۱۵ پیام مسيح حقاني ۳۶۳۰۶۶۶۳-۴

۳۶۳۰۴۴۴۴

چهارراه گاز-۲۰متري امام حسن
۱۶ تخت جمشید مجید حسن پور ۳۸۲۲۲۰۰۰

۳۸۲۲۱۰۰۰۰

۳۸۲۲۰۰۰۰

بلوار شهيد قدوسي شرقي
۱۷ شهر منصور حقانی ۳۶۲۴۴۴۴۴

۳۶۲۴۴۴۴۳

۳۶۲۴۴۳۴۳

معالي آباد-روبروي درب دوم
۱۸ انوری محمد ابراهیم رحمانی ۳۲۳۰۶۴۰۹

۳۲۳۰۹۴۰۸

۳۲۳۵۶۵۶۴

خيابان انوري –خيابان منوچهري
۱۹ توحید مجید کیانپور ۳۸۲۱۹۹۹۹ خيابان نادر-چهارراه اصلاح نژاد
۲۰ اطلس محمد حسن حسن پور ۳۲۲۸۵۰۰۰

۳۲۲۸۴۰۰۰

خيابان جديد قرآن
۲۱ تورج عباس نواب اكبري ۳۲۲۷۱۲۱۲

۳۲۲۷۱۱۱۱

چهارراه چنچنه
۲۲ شب دیز محمد ابراهیمی ۳۷۲۰۶۷۷۲

۳۷۲۲۰۰۶۴

خيابان بريجستون-۱۰متري دوم طالقاني
۲۳ نوید احمد تمیز کار ۳۲۲۸۲۲۴۴-۵ خيابان آريا
۲۴ ستاره اسماعيل زاده ۳۷۲۷۶۶۶۰ ۳۵متري فضيلت-جنب بانك ملت
۲۵ تکتاز قاسم زارع پیشه ۳۷۲۷۱۵۵۵

۳۷۲۶۰۰۰۹

شهرك ولي عصر
۲۶ سپهر سيد عباس سيف ۳۷۳۰۳۳۵۳ جهانگردي-مقابل دبستان شهيد مصطفي خميني
۲۷ پرستو عبدالحسين آزادي ۳۸۳۰۸۶۸۶

۳۸۲۱۸۶۸۶

بلوار شهيد اعتمادي-جنب كلانتري
۲۸ رضا حسن نامداری ۳۷۳۱۲۱۱۱-۲ بلوار گلستان-روبروي داروخانه گلستان
۲۹ میلاد عبدالعلي بقولي فرد ۳۷۳۱۶۵۱۵

۳۷۳۱۷۷۱۸

ابتدای بلوار هفت تنان
۳۰ پرواز شکری ۳۷۲۷۳۰۰۱

۳۷۲۷۳۰۰۰

بلوار مدرس-شهرك كيان شهر
۳۱ سینا غلامعلي نوري زاده ۳۸۲۱۹۸۹۸

۳۸۲۱۹۸۹۷

خيابان شهيد اعتمادي
۳۲ مهتاب مسعود مولایی ۳۷۲۱۱۳۲۸

۳۷۲۰۷۱۷۰

خيابان پودنك-۲۰متري دوم سمت چپ
۳۳ بهمن عبدالحسين سبزه وند ۳۷۲۵۱۱۱۱-

۳۷۲۷۱۱۱۱

نبش كيانشهر –خيابان آزادگان
۳۴ ارغوان عطري كد خدائي ۳۷۲۲۳۳۸۸-

۳۷۲۰۳۳۴۴

بلوارمدرس-خيابان پودنك-روبروي پارك ارغوان
۳۵ تندرو فرهاد محمديان ۳۸۳۰۰۸۴۹-

۳۸۲۱۰۲۵۷

تحويلي-۲۰متري سنگ بري
۳۶ آريا بيژن پژوهش ۳۷۲۷۵۰۵۰-

۳۷۲۷۴۰۴۰

بلوار مدرس-كوي آزادگان-مقابل موزه
۳۷ شبنم ۳۷۲۰۱۱۳۳-

۳۷۲۲۱۵۱۵

بلوار مدرس-۲۶متري اردوبادي
۳۸ ميثم كلانتري ۳۷۲۶۱۰۵۳-

۳۷۲۵۲۵۵۵

بلوار مدرس-روبروي پارك فضيلت
۳۹ نگين سيد محمد رضا الهياري ۳۷۲۵۲۰۰۰-

۳۷۲۵۱۰۰۰-

۳۷۲۶۱۷۲۹

قلعه شاهزاده بيگم
۴۰ پيشتاز فرهاد اژدري ۳۷۲۷۳۰۳۰-

۳۷۲۷۲۰۳۰

كوي زهرا-بلوار رازي
۴۱ رازي انصاري ۳۷۲۷۴۴۷۰ بلوار مدرس-۳۵متري شهرك وليعصر
۴۲ هديه كريمي ۳۸۲۲۸۸۰۰ پشت باغ جنت
۴۳ لاله مجيد دهقاني ۳۸۲۱۹۹۱۹-

۳۸۳۰۳۳۹۳

بیست متري لاله –۲۰متري حقيقت
۴۴ گالسكه كريمي ۳۸۳۰۹۴۷۶-

۳۸۲۱۷۷۹۹

آبياري-قدمگاه-۲۰متري امام حسين
۴۵ فرهنگ فرهنگ غلامي ۳۸۲۱۸۱۸۶ بیست متری قاليشوئي-۲۴متري آزادگان
۴۶ آزادگان محمد رضا كهولت ۳۸۲۲۵۴۰۰-

۳۸۳۲۲۴۰۰

شهرك والفجر
۴۷ حافظ احمد هوشمند ۳۸۲۲۰۶۸۸-

۳۸۲۲۰۵۷۰

بیست متري آبگرمكن-اولين كوچه-سمت راست
۴۸ آزادي بهادر محموديان ۳۸۳۰۳۰۷۷-

۳۸۳۰۵۰۷۷

چهارراه تحويلي-۲۰متري لاله
۴۹ ارمغان جابر ملايي ۳۸۲۵۴۱۵۶-

۳۸۲۴۶۱۷۲

خيابان جاويد-روبروي درب دوم دخانيات
۵۰ گلدشت افرا آقا مير شكاري ۳۶۲۱۷۰۷۰-

۳۶۲۴۴۷۴۷-

۳۶۲۴۹۷۴۷

گلدشت معالي آباد-خيابان نسترن
۵۱ گل گشت جمشید عدلو ۳۶۲۷۷۷۷۰-

۳۶۲۷۵۷۰۰

خيابان قصرالدشت-يوسف آباد
۵۲ صوفي خدامي ۳۶۲۴۸۴۴۴-

۳۶۲۴۱۱۰۵

دينكان-۲۴متري دينكان
۵۳ صدف جلال مهدي زاده ۳۶۲۴۰۲۱۴-

۳۶۲۴۳۰۰۰

روبروي تاچارا-۱۶متري دينكان
۵۴ مهر ارجمند پريزاد ۳۶۲۴۶۴۶۷-۸ معالي آباد-كوي خلبانان
۵۵ دنا عليرضا صالح پور ۳۶۳۰۰۰۰۴-

۳۶۳۰۳۳۳۳

فرهنگ شهر-ايستگاه۱۳
۵۶ پارس جلال معصومي ۳۸۲۳۹۰۰۰-

۳۸۲۲۰۰۲۲

بلوار قدوسي شرقي-كوچه شماره ۵
۵۷ آرش مهدي صداقت ۳۶۲۷۲۲۲۰ بلوار مطهري-نبش كوچه۱۵
۵۸ ساحل محسن شمس الديني ۳۶۲۷۲۹۰۰-

۳۶۲۶۲۹۰۰

بلوار ابيوردي
۵۹ فرزاد ميرزاجلال رجب زاده ۳۲۲۹۱۴۱۴-

۳۲۲۹۱۴۱۱

خيابان ساحلي-جنب اداره بازرگاني سابق
۶۰ گلستان سرايداران ۳۲۲۸۱۷۵۵-

۳۲۲۸۵۴۴۴

بلوار گلستان-۱۲متري درباري
۶۱ شاهين فاطمه گل بو ۳۶۲۴۴۲۰۱-

۳۶۲۴۹۰۰۰

جاده اردكان-كوي ميلاد
۶۲ مدرس حسام الدين خزاعي ۳۷۲۷۰۰۰۰-

۳۷۲۶۰۵۹۹

بلوار مدرس –فضل آباد
۶۳ مرجان محمد هادي مقدسي ۳۲۲۲۱۸۲۱-

۳۲۲۴۸۹۴۵-

۳۲۲۴۴۰۵۵

فلكه ولي عصر-۱۶متري راهنمائي
۶۴ بين الملل بهرام مروج ۳۶۲۵۵۵۰۵-

۳۶۲۴۴۶۰۰

جاده اردكان-كوي قدس
۶۵ شهرك علیرضا کاتوزی ۳۶۳۰۲۰۱۰-

۳۶۳۰۰۰۰۰

فلكه قصرالدشت –كوچه داروخانه
۶۶ شهاب عبدالرسول حاج حسيني ۳۸۲۱۷۷۹۰-

۳۸۲۰۴۶۸۶

بلوار سياحتگر
۶۷ اكسپرس صفري ۳۲۲۸۶۳۳۳-۴ بلوار هجرت