رديف

نام هتل

ستاره

تلفن

نشاني

دورنگار

۱

هتل بین المللی پارس

۴

۳۲۳۰۷۰۰۷

خيابان زند ۳۲۳۰۷۰۰۶

۲

هتل هما

۵

۳۲۲۸۸۰۰۰

خيابان مشكين فام ۳۲۲۸۷۱۲۳

۳

هتل پارك

۴

۳۲۲۲۱۴۲۶

خيابان سعدي ۳۲۲۲۱۴۲۹

۴

هتل آريو برزن

۴

۳۲۲۴۷۱۸۲

خيابان رودكي ۳۲۲۲۸۹۵۹

۵

پارك سعدي

۴

۹-۳۲۲۷۴۹۰۱

۳۲۲۸۰۳۵۶

۶

هتل آپادانا

۳

۳۲۳۳۱۱۰۶

خيابان اهلي ۳۲۳۰۱۳۳۷

۷

هتل پارسيان

۳

۳۲۳۳۰۰۰۰

خيابان رودكي ۳۲۳۳۷۵۱۲

۸

هتل آپارتمان جام جم

۳

۳۲۳۰۴۰۰۲

خيابان رودكي ۳۲۳۰۹۰۷۲

۹

هتل پارسه

۳

۳۲۲۲۵۱۸۴

خيابان مدبر ۳۲۲۲۳۰۰۳

۱۰

هتل ارم

۲

۳۲۳۰۳۸۸۴

خيابان زند ۳۲۳۳۵۱۰۸

۱۱

هتل ارگ

۲

۳۲۲۲۸۸۹

خيابان تختي ۳۲۲۲۱۹۳۱

۱۲

هتل اطلس

۲

۳۲۲۸۸۲۳۱

ميدان اطلسي ۳۲۲۸۱۶۴۶

۱۳

هتل تالار

۲

۳۲۲۴۵۵۴۲

خيابان فردوسي ۳۲۲۴۵۵۴۳

۱۴

هتل جهانگردي

۲

۳۷۳۰۱۰۲۳

خيابان ابونصر ۳۷۳۰۷۵۰۳

۱۵

هتل رودكي

۲

۳۲۲۴۴۳۶۱

خيابان رودكي ۳۲۲۴۴۳۶۱

۱۶

هتل كوثر

۲

۳۲۳۰۰۲۰۷

خيابان زند ۳۲۳۳۳۱۱۷

۱۷

هتل صدرا

۲

۳۲۲۲۴۷۴۰

خيابان رودكي ۳۲۲۲۹۵۴۹

۱۸

هتل قانع

۲

۳۲۲۲۵۳۷۴

خيابان توحيد ۳۲۲۴۳۲۱۰

۱۹

هتل آپارتمان هديش

۲

۳۲۳۵۱۹۸۸

خيابان رودكي ۳۲۳۵۲۱۶۵

۲۰

هتل ساسان

۱

۳۲۳۳۱۵۸۶

خيابان انوري ۳۲۳۰۲۰۴۹

۲۱

هتل آپارتمان خانه سبز

۱

۳۲۲۷۴۰۲۲

خيابان مشكين فام ۳۲۲۷۴۰۲۳

۲۲

هتل حافظ

۱

۳۲۲۲۱۶۵۱

خيابان فردوسي ۳۲۲۴۸۶۶۵

۲۳

هتل چمران

۱

۳۶۲۶۶۰۰۶

بلوار چمران ۳۶۲۶۶۰۰۶

۲۴

هتل آناهيتا

۱

۳۲۲۲۲۵۸۷

ميدان ولي عصر ۳۲۲۲۲۵۸۷

۲۵

هتل فارس

۱

۳۲۲۷۶۶۵۹

خيابان نمازي ۳۲۲۴۵۲۳۶

۲۶

هتل آپارتمان سرير

۱

۳۶۲۷۸۳۲۲

خيابان قدوسي غربي ۳۲۳۰۷۶۴۰

۲۷

هتل سينا

۱

۳۲۲۲۵۶۶۵

خيابان نمازي ۳۲۲۲۵۶۶۵