چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی شیراز – اردیبهشت – 97

تاریخ شروع:
97/2/4

تاریخ پایان
97/2/7