چهارصد هزار هکتار سطح کشت صیفی و سبزی در سطح کشور به داخل گلخانه منتقل میشود

شرکت شهرکهای کشاورزی با اهداف هدایت، راهبری، احداث، توسعه و تکمیل زیر ساختهای شهرکهای کشاورزی )دامی، شیالت و گلخانهها( از ابتدای سال ۱۳۹۴ دراستان تاسیس گردید. علی دهقان فارسی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی ضمن بیان این مطلب گفت: یکی از سیاستهای جدی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت های گلخانهای به صورت مجتمع و شهرک و در کنار مراکز جمعیتی است تا هزینه تولید و جابجایی محصول به حداقل برسد. وی افزود: یکی از برنامه ها این است که ۴۰۰ هزار هکتار سطح کشت صیفی و سبزی در سطح کشور به داخل گلخانه منتقل شود تا این اراضی آزاد شود و آبی هم که اضافه می آید برای کشت های استراتژیک هدایت شود و صیفی و سبزی و گل را به تدریج به گلخانه هدایت کنیم که این طرح ها آغاز این هدف گذاری است. که در استان با جدیت تمام و با حمایتهای ریاست سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و با بهره گیری از توان کارشناسی و منابع مالی شرکت پیگیری میشود. آماده سازی زیرساخت های کشاورزی، اداره امور شرکتها و نظارت بر امور اجرایی شهرکهای گلخانه ای از ضروریات ایجاد مدیریت منسجم و کارآمد تحت عنوان »مدیریت شرکت شهرکهای گلخانه ای« دراستان است. دهقان فارسی اضافه کرد : تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی افزایش سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای و حل این معضل به صورت تخصصی و کارآمد است. نگرشی اجمالی به وضعیت کشاورزی استان نشان می دهد که متاسفانه راندمان تولید در بخش کشاورزی مطابق با استاندارهای جهانی نیست که این میزان تولید، راندمان در سطح بسیار پائینی را نشان میدهدودرعین حال بحران آب وکمبودمنابع آب زیرزمینی نیزاین مشکل رادوچندان میکند. وی افزود : فعالیت مدیریت شرکت شهرکهای گلخانه ای دراستان یک ضرورت اجتناب ناپذیراست زیراتنهایک تشکل قوی وکارآمداست که دربخش کشاورزی میتواندمعضل بازدهی پائین تولیددربخش کشاورزی رابهبودبخشدوموجبات بهره وری ازمنابع انرژی رافراهم آورد . دهقان فارسی افزود: تولیدمحصوالت گلخانه ای شالوده واساس فعالیتهای بخش کشاورزی راتشکیل می دهدوبراساس تاکیدات مکررمقام عالی وزارت جهادکشاورزی مسئولین می بایست به گونه ای برنامه ریزی کنندکه تمامی محصوالتی راکه می شوددرمحیط وبسترگلخانه ای کشت نمودبه زیرکشت ببرندوازکشت وآبیاری اینگونه محصوالت درمحیط بازوآبیاری به روش غرقابی که موجبات اتالف آب کشاورزی رافراهم می آورد،اجتناب نمایند. دهقان فارسی ادامه داد: یکی ازدالیل توسعه شهرکهای گلخانهای این است که ازنظرجغرافیایی کشورمادرمنطقه خشک ونیمه خشک دنیااست ومتوسط بارندگی مایک سوم متوسط دنیااست امامتوسط تبخیرآب سه برابرمتوسط تبخیرآبدردنیااست به این دالیل منابع آبی روبه کم شدن است که اگرچاره ای برای آن اندیشیده نشودمشکالت جدیددرطوالنی مدت برای بخش کشاورزی ایجادمی کند. وی عنوان داشت: نمونه این مشکالت رادرچندسال اخیردرکشورواستان مشاهده کرده ایم وبراین اساس سطح آبهای زیرزمینی ودبی آب چاهها به شدت کاهشپیداکرده است ووزارت جهادکشاورزی راه های مختلفی برای بهبودوضعیت اب دارد. دهقان فارسی بابیان اینکه یکی ازکارهایی که بایدانجامشود،فعالیت درتولیدآب است که ازطرق آبخیزداری،آبخوانداری وافزایش پوشش گیاهی درتالش است به افزایش منابع آب موجودکمک کند،گفت: ازدیگروظایف جهادکشاورزی تغییردرالگوی مصرف آب است که یکی ازکارهایی که به خوبی درکشوردرحال گسترش است،توسعه روشهای آبیاری های نوین است که هرساله سطح اجرای روشهاآبیاری نوین درحال افزایش است وهمچنان جزواولویتهااست. وی تصریح کرد: یکی دیگرازروشهایی که درجهت افزایش کارایی آب بایدمورداستفاده قرارگیردتغییردرالگووروش کشت است،یعنی بایددنبال کشت محصوالتی که آب کمتری الزم دارندونیازهای کشوررابهتربرطرف کنندکه این طرح امروزتغییرروش کشت است وازفضای بازبه گلخانه تبدیل می شودیابه عبارتی کشت پراکنده رابه کشت متراکم تبدیل میکنیم چراکه درکشت فضای بازهم آب بیشتری مصرف میشودوهم درواحدسطح تولیدکمتری دارد. دهقا ن فارسی بابیان اینکه بطور متوسط تولیدمحصوالت سبزی و صیفی در گلخانه هابیش از ۱۰ برابرمیشودخاطرنشان کرد: اصل این است کهگلخانه هارادرشهرک احداث کنیم که بتوانیم،بحث بازاریابی ونظام بهره برداری،زنجیره تولیدرابرآورده کنیم وهزینه های تولیدهم کاهش یابد. دهقان فارسی در پایان اهم فعالیتهای مدیریت شرکت شهرکهای کشاورزی استان فارس را بشرح زیر اعالم نمودند. ۱ -تشکیل اولین جلسه ستاد راهبری شهرکهای گلخانه ای با ریاست اقای رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ۲ -تصویب چهار طرح گلخانه ای با تخصیص اعتبار الزم در شهرستانهای استهبان ، نیریز ، کازرون و زرین دشت در ستاد مذکور جهت شروع عملیات اجرایی آنها در سال جاری ۳ -صدور اولین پروانه تاسیس شهرک گلخانه ای جهت متقاضی بخش خصوصی در سطح ۱۵ هکتار و معرفی به صندوق توسعه ملی بمنظور دریافت مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال وام ۴ -تشکیل پرونده وسیر مراحل قانونی صدور پروانه تاسیس شهرک گلخانه ای جهت ۳ نفر متقاضی بخش خصوصی در سطح ۳۰ هکتار مطالعه و بررسی نقاط مستعد ایجاد شهرکهای کشاورزی در سطح استان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها

نظرات برای این پست بسته شده است.