language:

شروع جهاد گلخانه سازی در بخش کشاورزی

🔺توسعه کشت گلخانه ای از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی است محمدعلی طهماسبی در نهمین ستاد گلخانه ای استان فارس در شیراز افزود: با توجه به قیمت بذرها و ریسک بالای کشت آنها درفضای بازو میزان مصرف آب، این روش دیگر پایدار نیست و نیاز به کشت گلخانه ای داریم. طهماسبی گفت: تغییر رفتار هم در حوزه های تولید و هم در حوزهای مصرف بوجود آمده است به نحوی که امروز مردم می پرسندکه این محصول ازکجا آمده است وبه این ترتیب انتخاب مردم تعیین کننده نوع محصول می باشد....

Read More

تا دو ماه آینده با تخصیص بودجه زیباترین ، استاندار ترین و بزرگترین مرکز بازارچه تبادلات گیاهان دارویی در شیراز راه اندازی می شود.

تا دو ماه آینده با تخصیص بودجه زیباترین ، استاندار ترین و بزرگترین مرکز بازارچه تبادلات گیاهان دارویی در شیراز راه اندازی می شود. پیمان یوسفی آذر مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی در سفر دوروزه خود به استان فارس پس از شرکت در ستاد گیاهان دارویی استان فارس گفت :بعضی از استان ها یا مناطق در کشور پتانسیل دارند ولی آن همت ، غیرت ، فرهنگ و علاقه مندی در مسئولینشان نیست و این در حالی است که در جمع مسئولین شیراز و استان فارس آن را کاملا...

Read More

چهارصد هزار هکتار سطح کشت صیفی و سبزی در سطح کشور به داخل گلخانه منتقل میشود

علی دهقان فارسی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی چهارصد هزار هکتار سطح کشت صیفی و سبزی در سطح کشور به داخل گلخانه منتقل میشود   شرکت شهرکهای کشاورزی با اهداف هدایت، راهبری، احداث، توسعه و تکمیل زیر ساختهای شهرکهای کشاورزی )دامی، شیالت و گلخانهها( از ابتدای سال ۱۳۹۴ در استان تاسیس گردید. علی دهقان فارسی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی ضمن بیان این مطلب گفت: یکی از سیاستهای جدی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت های گلخانهای به صورت مجتمع و شهرک و در کنار مراکز جمعیتی است تا هزینه تولید و جابجایی...

Read More
Page 1 of 3123