چهارصد هزار هکتار سطح کشت صیفی و سبزی در سطح کشور به داخل گلخانه منتقل میشود

شرکت شهرکهای کشاورزی با اهداف هدایت، راهبری، احداث، توسعه و تکمیل زیر ساختهای شهرکهای کشاورزی )دامی، شیالت و گلخانهها( از ابتدای سال ۱۳۹۴ دراستان تاسیس گردید. علی دهقان فارسی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی ضمن بیان این مطلب گفت: یکی از سیاستهای جدی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت های گلخانهای به صورت مجتمع و شهرک و در کنار مراکز جمعیتی است تا هزینه تولید و جابجایی محصول به حداقل برسد. وی افزود: یکی از برنامه ها این است که ۴۰۰ هزار هکتار سطح کشت صیفی و سبزی در سطح کشور به داخل گلخانه منتقل شود تا این اراضی آزاد شود و آبی هم که اضافه می آید برای کشت های استراتژیک هدایت شود و صیفی و سبزی و گل را به تدریج به گلخانه هدایت کنیم که این طرح ها آغاز این هدف گذاری است. که در استان با جدیت تمام و با حمایتهای ریاست سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و با بهره گیری از توان کارشناسی و منابع مالی شرکت پیگیری میشود. آماده سازی زیرساخت های کشاورزی، اداره امور شرکتها و نظارت بر امور اجرایی شهرکهای گلخانه ای از ضروریات ایجاد مدیریت منسجم و کارآمد تحت عنوان »مدیریت شرکت شهرکهای گلخانه ای« دراستان است. دهقان فارسی اضافه کرد : تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی افزایش سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای و حل این معضل به صورت تخصصی و کارآمد است. نگرشی اجمالی به وضعیت کشاورزی استان نشان می دهد که متاسفانه راندمان تولید در بخش کشاورزی مطابق با استاندارهای جهانی نیست که این میزان تولید، راندمان در سطح بسیار پائینی را نشان میدهدودرعین حال بحران آب وکمبودمنابع آب زیرزمینی نیزاین مشکل رادوچندان میکند. وی افزود : فعالیت مدیریت شرکت شهرکهای گلخانه ای دراستان یک ضرورت اجتناب ناپذیراست زیراتنهایک تشکل قوی وکارآمداست که دربخش کشاورزی میتواندمعضل بازدهی پائین تولیددربخش کشاورزی رابهبودبخشدوموجبات بهره وری ازمنابع انرژی رافراهم آورد . دهقان فارسی افزود: تولیدمحصوالت گلخانه ای شالوده واساس فعالیتهای بخش کشاورزی راتشکیل می دهدوبراساس تاکیدات مکررمقام عالی وزارت جهادکشاورزی مسئولین می بایست به گونه ای برنامه ریزی کنندکه تمامی محصوالتی راکه می شوددرمحیط وبسترگلخانه ای کشت نمودبه زیرکشت ببرندوازکشت وآبیاری اینگونه محصوالت درمحیط بازوآبیاری به روش غرقابی که موجبات اتالف آب کشاورزی رافراهم می آورد،اجتناب نمایند. دهقان فارسی ادامه داد: یکی ازدالیل توسعه شهرکهای گلخانهای این است که ازنظرجغرافیایی کشورمادرمنطقه خشک ونیمه خشک دنیااست ومتوسط بارندگی مایک سوم متوسط دنیااست امامتوسط تبخیرآب سه برابرمتوسط تبخیرآبدردنیااست به این دالیل منابع آبی روبه کم شدن است که اگرچاره ای برای آن اندیشیده نشودمشکالت جدیددرطوالنی مدت برای بخش کشاورزی ایجادمی کند. وی عنوان داشت: نمونه این مشکالت رادرچندسال اخیردرکشورواستان مشاهده کرده ایم وبراین اساس سطح آبهای زیرزمینی ودبی آب چاهها به شدت کاهشپیداکرده است ووزارت جهادکشاورزی راه های مختلفی برای بهبودوضعیت اب دارد. دهقان فارسی بابیان اینکه یکی ازکارهایی که بایدانجامشود،فعالیت درتولیدآب است که ازطرق آبخیزداری،آبخوانداری وافزایش پوشش گیاهی درتالش است به افزایش منابع آب موجودکمک کند،گفت: ازدیگروظایف جهادکشاورزی تغییردرالگوی مصرف آب است که یکی ازکارهایی که به خوبی درکشوردرحال گسترش است،توسعه روشهای آبیاری های نوین است که هرساله سطح اجرای روشهاآبیاری نوین درحال افزایش است وهمچنان جزواولویتهااست. وی تصریح کرد: یکی دیگرازروشهایی که درجهت افزایش کارایی آب بایدمورداستفاده قرارگیردتغییردرالگووروش کشت است،یعنی بایددنبال کشت محصوالتی که آب کمتری الزم دارندونیازهای کشوررابهتربرطرف کنندکه این طرح امروزتغییرروش کشت است وازفضای بازبه گلخانه تبدیل می شودیابه عبارتی کشت پراکنده رابه کشت متراکم تبدیل میکنیم چراکه درکشت فضای بازهم آب بیشتری مصرف میشودوهم درواحدسطح تولیدکمتری دارد. دهقا ن فارسی بابیان اینکه بطور متوسط تولیدمحصوالت سبزی و صیفی در گلخانه هابیش از ۱۰ برابرمیشودخاطرنشان کرد: اصل این است کهگلخانه هارادرشهرک احداث کنیم که بتوانیم،بحث بازاریابی ونظام بهره برداری،زنجیره تولیدرابرآورده کنیم وهزینه های تولیدهم کاهش یابد. دهقان فارسی در پایان اهم فعالیتهای مدیریت شرکت شهرکهای کشاورزی استان فارس را بشرح زیر اعالم نمودند. ۱ -تشکیل اولین جلسه ستاد راهبری شهرکهای گلخانه ای با ریاست اقای رحمانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ۲ -تصویب چهار طرح گلخانه ای با تخصیص اعتبار الزم در شهرستانهای استهبان ، نیریز ، کازرون و زرین دشت در ستاد مذکور جهت شروع عملیات اجرایی آنها در سال جاری ۳ -صدور اولین پروانه تاسیس شهرک گلخانه ای جهت متقاضی بخش خصوصی در سطح ۱۵ هکتار و معرفی به صندوق توسعه ملی بمنظور دریافت مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال وام ۴ -تشکیل پرونده وسیر مراحل قانونی صدور پروانه تاسیس شهرک گلخانه ای جهت ۳ نفر متقاضی بخش خصوصی در سطح ۳۰ هکتار مطالعه و بررسی نقاط مستعد ایجاد شهرکهای کشاورزی در سطح استان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها

افزايش سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي در ني ريز و توليد ۵۰۰۰ تن محصول

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز از افزايش ۳۰ درصدي سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي و توليد ۵ هزار تن محصوالت گلخانه اي در اين شهرستان خبر داد . به گزارش روابط عموميمديريت جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز، داريوش طهماسبي اظهار كرد: از مجموع ۱۶۷ هزار متر مربع سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي، نهال هاي مثمر و غير مثمر و گياهان زينتي در ني ريز، بيش از ۱۴۰ هزار متر مربع به كشت خيار سبز اختصاص دارد كه در مجموع امسال ۵۰۰۰ تن محصول، توليد و به بازارهاي داخل و خارج از كشور عرضه شده است. مدير جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز افزود: بيش از ۳۰ در صد از محصوالت توليد شده، توسط تجار به كشورهاي حوزه خليج فارس، عراق و روسيه صادر ميشود و مابقي براي مصارف داخلي به بازارهاي اطراف و مركز استان عرضه ميگردد. وي گفت: خوشبختانه همراه با افزايش سطح گلخانه ها كه ما جايگاه ويژه اي در استان داريم، شاهد ايجاد فرصت هاي شغلي در اين بخش بوده ايم بطوريكه بيش از ۷۰ نفر از جوانان جوياي كار در اين گلخانه ها مشغول به كارند و پيش بيني مي كنيم با استقبال خوب كشاورزان از احداث گلخانه ها، سال آينده حدود ۱۰۰ هزار متر مربع افزايش سطح داشته باشيم و طبيعتا شاهد افزايش زمينه هاي شغلي براي افراد جوياي كار باشيم . طهماسبي ادامه داد: تا پيش از اين، دولت، تسهيالت و مجوزهاي الزم را فقط به گلخانه هاي ۵۰۰۰ متر مربع به باال ميداد اما با تالش هاي صورت گرفته و شرايط شهرستان، در حال حاضر براي گلخانه هاي ۱۰۰۰ متر مربعي هم در صورت داشتن مدارك الزم، پروانه ي بهره برداري صادر ميشود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيريز در پايان گفت: با توجه به مشكالت كمبود آب و خشك شدن چاهها و باغات و مزارع كشاورزي، متقاضيان زيادي براي احداث گلخانه وجود دارد به طوري كه در سال زراعي ۹۵ – ۹۴ بيش از ۵۰ هزار متر مربع افزايش سطح داشتيم كه اگر مشكالت اداري و موانع دست و پا گيري كه بعضا قانوني است بر طرف و اصالح شود و از طرفي دولت تسهيالت مورد نياز با سود كم و دراز مدت در اختيار افراد با انگيزه قرار دهد، يقينا شهرستان ني ريز رتبه ي باالتري در بحث ایجاد گلخانه ها خواهد داشت.

توسعه گلخانه ها، مهم ترین استراتژی سازمان جهاد کشاورزی فارس

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس : توسعه گلخانه ها از مهم ترین استراتژیهای سازمان در جهت مصرف بهینه آب است

ششمین جلسه ستاد گلخانههای استان فارس با موضوع تخصیص آب به کشتهای گلخانه ای، روند پی گیری صدور مجوز تاسیس مجتمع های گلخانهای در شهرستانهای آباده، ارسنجان، شیراز، خرم بید و داراب با حضور قاسمیرییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، صادقی معاون بهبود تولیدات گیاهی، دهقان فارسی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی، زارع قناتنویی مدیر آب و خاک، پاکاری مدیر باغبانی، امامیمدیر صدور مجوزها و سایر اعضا در سالن جلسات سازمان برگزار شد. در این جلسه قاسمیرییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: یکی از مهم ترین استراتژیهای سازمان توسعه گلخانه ها در جهت مصرف بهینه آب میباشد. وی افزود: در کشتهای گلخانهای مصرف آب نسبت به کشت فضای آزاد یک سوم میباشد بنابراین در گلخانه ها با استفاده بهینه از آب تولید بیشتری نیز خواهیم داشت. به گزارش روابط عمومیسازمان جهاد کشاورزی استان فارس، قاسمیخاطر نشان کرد: تشکیل ۱۰ جلسه میز خدمت جهت بررسی طرح های تسهیالتی گلخانه و معرفی ۴۴ طرح در سطح ۲۵ هکتار جهت اخذ استعالمهای بانکی که از این تعداد ۲۲ طرح به مبلغ ۱۲۶۴۴۵ میلیون ریال در سطح ۱٫۱۱ هکتار گلخانه و ۶۰۰تن قارچ جهت دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده اند و شرکت سیرجان بنیاد جهت توسعه ۱۵ هکتار گلخانه تولید نشا به مبلغ تسهیالت ۳۹۰ میلیارد ریال به صندوق توسعه ملی معرفی شده است. وی افزود: ۲۸ طرح در زمینه گلخانه در سطح ۵٫۱۵ هکتار با تسهیالت ۱۵۱ میلیارد ریال به صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکها معرفی شده است که از این طرح ها ۲۳ طرح در سطح ۷٫۱۱ هکتار با تسهیالت ۱۱۹ میلیارد ریال در بانک مصوب و به ۲۱ طرح در سطح ۷٫۱۰ هکتار تسهیالت به میزان ۹۹ میلیارد ریال پرداخت شده است. قاسمیتصریح کرد: با حضور متخصصین و مشاورین گلخانه از دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیه گلخانهداران در مدیریت باغبانی جهت ارایه خدمات فنی و مشاورهای به بهرهبرداران، کارشناسان و متقاضیان جدید احداث گلخانه و گلخانهداران موجود انجام شده است. وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۵ به دنبال توسعه سطح زیر کشت گلخانه ها به ۳۰۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد ریال میباشیم. قاسمیبا بیان اینکه تسهیالت بانکی ارایه شده جهت گلخانه ها ۱۵ درصد میباشد اظهار داشت: نشریه فنی- ترویجی در خصوص اصول مدیریت گلخانه ها توسط سازمان جهاد کشاورزی فارس تهیه شده است.

فروش تقلبی گیاه علفی عطر چای به جای گلاب/ آب و اسانس مصنوعی، جایگزین عطر ناب گلاب ایرانی

شایع‌ترین و متداول‌ترین شیوه تقلب در گلاب، حل کردن آب با مواد شیمیایی و سنتتیکی است که ظاهر و عطری شبیه اسانس‌های به‌دست‌آمده از گل محمدی دارند و بیشتر از کشورهای هند و پاکستان وارد کشور می‌شوند.
متخصص شیمی دارویی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، شایع‌ترین و متداول‌ترین شیوه تقلب در گلاب را حل کردن آب با مواد شیمیایی و سنتتیکی عنوان می‌کند که ظاهر و عطری شبیه اسانس‌های به‌دست‌آمده از گل محمدی دارند و بیشتر از کشورهای هند و پاکستان وارد کشور می‌شوند.
عبدالرسول ابراهیم‌آبادی با بیان اینکه گل محمدی دارای ۳۰۰ ماده شیمیایی مختلف ناچیز اما بی‌شک بسیار تأثیرگذار است، گفت: در اسانس‌های شیمیایی و سنتتیک، در بهترین حالت از هفت تا ۱۰ ماده شیمیایی که مقدار آنها قابل توجه است و در نهایت عطری مشابه گلاب را به مشام می‌رسانند استفاده می‌شد و منجر به تولید گلاب تقلبی می‌شوند.
✅خبرگزاری کشاورزی ایران

وضعیت بخش کشاورزی در ایران

گفته می شود ایران نخستین کشور دنیاست که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده‌است و انسان اولیه برای اولین بار در فلات ایران به کشت و آبیاری و پرورش دام مشغول شده‌است. تقریباً یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی را دارند اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در اکثریت زمین‌های قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمی‌شود. فقط ۱۲٪ از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی می‌باشند (شامل باغات، تاکستان‌ها و زمین‌های قابل کشتکاری) اما کمتر از یک سوم از زمین‌های قابل کشتکاری تحت آبیاری بوده و مابقی تحت کشاورزی خشک می‌باشند. شمال و شمال‌غرب ایران دارای خاک حاصلخیز هستند.
براساس اطلاعات موجود از بین ۲۳۱ کشور دنیا، تقریبا ۱/۳ آنها در امر تولیدات کشاورزی پیشتاز بوده به نحوی که در تولید یک تا چند محصول کشاورزی، رتبه های اول تا دهم دنیا را به خود اختصاص داده اند در این زمینه ایران از جایگاه مناسبی در تولیدات کشاورزی دنیا برخوردار است.
براساس اطلاعات فائو، ایران در تولید یک سوم از تعداد محصولات اصلی دنیا دارای رتبه های اول تا دهم جهان بوده که سهم محصولات باغی ۱۵ و محصولات زراعی ۷ محصول می باشد. ایران با داشتن ۱۵ محصول باغی مهم دارای مقام جهانی، از نظر تنوع تولید محصولات باغی، بعد از کشورهای چین، امریکا. مشترکاً با ترکیه رتبه سوم دنیا را از آن خود کرده است.
با این حال، بخش کشاورزی از عدم مکانیزاسیون و استفاده از ادوات کشاورزی و آبیاری نوین رنج می برد. در حالیکه تعداد تراکتور در هر ۱۰۰۰ هکتار زمین در دنیا حدود ۱۸ تراکتور است در ایران این مقدار ۱۴ تراکتور است. همچنین ارزش محصولات تولیدی به ازای هر کشاورز در ایران حدود ۲۴۵۰ دلار آمریکاست که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر و در عین حال از متوسط جهانی بالاتر است.
✅خبرگزاری کشاورزی ایران

آغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آینده

با برداشته شدن تحریم‌ها، مسیر واردات پایه‌های مادری به کشور هموارتر خواهد شد.
سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به رویکرد جدید معاونت باغبانی برای تولید نهال از هسته‌های اولیه گفت: در این سیستم، سلامت و اصالت نهال ۱۰۰ درصد تضمین و تأیید می‌شود.
صغری خوشکام افزود: نهال شناسه‌دار، نهال سالم، اصیل و استانداردی است که اطلاعات آن از سوی تولیدکننده ارائه شده و با معرفی به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، سلامت و اصالت آن تأیید شده و در نهایت نیز اگر نهال دچار مشکل باشد، تولیدکننده باید جوابگوی این موضوع باشد و در نهایت آزمون خاصی برای تأیید قطعی سلامت آن وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: در سیستم تولید نهال از هسته‌های اولیه، سلامت و اصالت نهال‌ها ۱۰۰ درصد تأیید می‌شود و برای تأیید نهایی باید پایه‌های مادری در محلی قرنطینه در فضایی بسته مستقر باشند تا در نهایت بتوانند برند گواهی‌شده را دریافت کنند.
✅خبرگزاری کشاورزی ایران @-ianair